Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Jewellovers (www.jewellovers.nl)
Hieronder vindt je onze Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als je gebruik maakt van onze website of een bestelling plaatst via onze website www.jewellovers.nl. Onze algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor jou als koper, lees ze daarom goed door. We raden je aan om deze algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken zodat je ze op een later moment nog een keer kunt terug lezen. 

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - Garantie
Artikel 12 - De prijs
Artikel 13 - Nakoming en extra garantie
Artikel 14 - Levering en uitvoering
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 18 - Aansprakelijkheid
Artikel 19 – Privacy beleid
Artikel 20 – Copyright
Artikel 21 – Disclaimer
Artikel 22 – Aanvullende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.4 Dag: kalenderdag;
1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
1.6 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
1.7 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.9 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.11 Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Jewellovers is een online winkel met sieraden en mode accessoires welke via www.jewellovers.nl bezocht kan worden.

Naam ondernemer: Jewellovers
Vestigingsadres: Vennekeshof 19 5751 NH Deurne
E-mailadres: [email protected]
WhatsApp nummer: 0657882235
KvK-nummer: 67855490
BTW-nummer: NL200864920B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
3.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jewellovers en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Jewellovers en consument.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Jewellovers voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Jewellovers zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
4.1
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Jewellovers gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Jewellovers niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
5.1
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Jewellovers onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Jewellovers is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Jewellovers passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige online omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Jewellovers daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 Jewellovers kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Jewellovers op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 Jewellovers zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het e-mail adres ([email protected]) van Jewellovers waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
6.1
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Jewellovers mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of;
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Jewellovers mag, mits de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
7.1
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals de consument dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
8.1
Als de consument gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, meldt de consument dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of door middel van het sturen van een e-mail naar [email protected] met daarin: het bestelnummer van de order waarop de herroeping van toepassing is en de producten waarvoor de consument het herroepingsrecht wil gebruiken.
8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Jewellovers. Dit hoeft niet als Jewellovers heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Jewellovers verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Jewellovers niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Jewellovers aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
8.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van Jewellovers bij herroeping
9.1
Als Jewellovers de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Jewellovers na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
9.2 Jewellovers vergoedt alle betalingen van de consument onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Jewellovers aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9.3 Jewellovers gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Jewellovers de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. De leveringskosten voor de heenzending worden alleen vergoedt indien de gehele levering retour wordt geretourneerd.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Jewellovers kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Jewellovers dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
10.1 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, zoals oorbellen en piercings.

Artikel 11 - Garantie
11.1. De garantiebepaling is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Jewellovers in geval van gebreken de producten desgewenst zal omruilen of repareren. Indien niet mogelijk of gewenst is kan de consument de producten retourneren.
11.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk en krassen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het dragen van sieraden zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van Jewellovers.
11.3 Indien de consument aanspraak kan maken op de garantieregeling ontvangt de consument het gerepareerde artikel, een nieuw artikel of in overleg een gelijkwaardig artikel naar keuze. Bij gebruikmaken van deze garantie dient de consument vooraf aan de retourzending contact op te nemen via [email protected] met daarin het verzoek om repartie of omruiling met opgaven van de defecten en vermelding van het ordernummer, contactgegevens en om welk artikel het gaat.

Artikel 12 - De prijs
12.1
Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. De prijzen vermeld tijdens de bestelprocedure zijn de juiste prijzen.
12.2 Jewellovers kan niet aansprakelijk worden gehouden voor publicatiefouten en prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
12.3 Alle aanbiedingen op jewellovers.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen. Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Artikel 13 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
13.1
Jewellovers staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
13.2 Jewellovers staat er niet voor in dat het product geschikt is voor een ander dan normaal gebruik.
13.3 Een door Jewellovers, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Jewellovers kan doen gelden indien Jewellovers is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
13.4 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Jewellovers, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 14 - Levering en uitvoering
14.1
Jewellovers zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
14.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Jewellovers kenbaar heeft gemaakt. Indien de consument deze gegeven niet juist heeft ingegeven is Jewellovers niet aansprakelijk voor verkeerd bezorgde bestellingen.
14.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Jewellovers geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De door Jewellovers opgegeven levertijden zijn slecht indicatief. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
14.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal Jewellovers het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
14.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Jewellovers tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Jewellovers bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 - Betaling
15.1
Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
15.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
15.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Jewellovers te melden.
15.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Jewellovers is gewezen op de te late betaling en Jewellovers de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Jewellovers gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Jewellovers kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
15.6 Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen. Voor Belgische klanten: De niet betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van nietbetaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.

Artikel 16 – Klachten regeling
16.1
Jewellovers beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Jewellovers nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
16.3 Bij Jewellovers ingediende klachten worden zo snel mogelijk, maar binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jewellovers binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
16.4 De consument dient Jewellovers in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Mocht u het niet eens zijn met onze klachtenafhandeling kunt een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platvorm (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van levering.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid
Jewellovers is niet aansprakelijk indien een gebrek of schade aan uw bestelling ontstaat als  gevolg van oneigenlijk gebruik.

Artikel 19 – Privacy beleid
Jewellovers respecteert de privacy van alle gebruikers van jewellovers.nl en gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens van gebruikers om. We zorgen ervoor dat alle persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Als je een bestelling plaatst hebben we je naam, adres, betaalgegevens en e-mail adres nodig om je bestelling te verwerken. Jewellovers zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden partijen verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling. Jewellovers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat zodat jouw persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan www.jewellovers.nl wordt opgeslagen door je browser op jou computer, smartphone of tablet. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor jouw gebruiksgemak zodat je bijvoorbeeld niet steeds je gegevens op nieuw hoeft in te vullen bij het plaatsen van een bestelling. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Stuur hiervoor een mail naar [email protected]. Wij helpen je zo snel mogelijk, maar binnen de gestelde termijn van 4 weken, door op jouw verzoek te reageren. Op grond van de privacywet heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt via deze link contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die u verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons - dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor: a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen; b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien; c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden; d) Benaderen van consumenten voor (direct) marketingdoeleinden. Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van Billink.

Artikel 20 – Copyright
Op alle informatie van www.jewellovers.nl berust auteursrecht. Jewellovers behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot informatie op www.jewellovers.nl, waaronder teksten, foto’s en logo’s. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jewellovers of volgens regelingen van het dwingend recht, zoals citaatrecht.

Artikel 21 – Disclaimer
Op alle informatie van www.jewellovers.nl berust auteursrecht. Jewellovers behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot informatie op www.jewellovers.nl, waaronder teksten, foto’s en logo’s. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jewellovers of volgens regelingen van het dwingend recht, zoals citaatrecht. De website van Jewellovers is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld waarbij we streven naar correcte en actuele informatie. Ondanks de zorgvuldigheid die Jewellovers aan de website besteedt is het mogelijk dat informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Mocht ondanks deze aandacht informatie of inhoud van deze webshop onvolledig en/of onjuist zijn dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De op www.jewellovers.nl aangeboden informatie, producten en prijzen, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid en kunnen op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling. Voor prijzen en andere informatie op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen. Jewellovers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die verband houdt met het gebruik van deze website en voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Artikel 22 - Aanvullende bepalingen
22.1
Op overeenkomsten tussen Jewellovers en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
22.2 Jewellovers is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2020.

U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »